ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์พยาบาลประจำโรงงาน

พยาบาลประจำโรงงาน คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาการพยาบาล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล และผ่านการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัย โดยมีหน้าที่ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่พนักงานและบุคคลที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน ณ สถานที่เกิดเหตุ ให้คำปรึกษา แนะนำผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล บริการด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การวางแผนครอบครัว และการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน ตรวจสอบสต็อกยาและเครื่องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยดำเนินการตรวจสอบที่ห้องพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่บริษัทได้จัดให้ในโรงงาน ดูแลให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานหรือ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการเดินทางไปโรงพยาบาล ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินภายในโรงงานและจำเป็นต้องส่งพนักงานไปยังโรงพยาบาลจะต้องประสานงานฝ่ายบุคคลและฝ่ายรักษาความปลอดภัยโดยด่วน เฝ้าระวัง สังเกตและรายงานสาเหตุของโรค ในกรณีที่มีโรคติดต่อหรือมีการระบาดของโรคโดยทันที การจัดบอร์ดเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคตามฤดูกาล ให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นได้ จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาพยาบาล จำนวนผู้ใช้บริการ สาเหตุของการใช้บริการ ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ที่จะต้องจัดหาและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดย จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน สรุปรายงานประจำปี ปฎิงานทางด้านการพยาบาลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามแนวทางปฎิบัติของวิชาชีพพยาบาล เผยแพร่ความรู้และข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพโดยการติดโปสเตอร์ หรือเอกสารเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักถึงการดูและสุขภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปฎิบัติได้ กระทำการอย่างใดๆ ดังเช่นผู้ใช้วิชาชีพให้บริการด้านการพยาบาลพึงกระทำเพื่อให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณและหลักปฎิบัติในการประกอบวิชาชีพจัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตและการฟื้นคืนชีพ ให้กับทีมฉุกเฉินของโรงงาน เป็นส่วนหนึ่งของทีมฉุกเฉินของบริษัท พยาบาลประจำโรงงานจะต้องใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ปวดศีรษะจากความเครียด

ปวดหัว

การปวดศีรษะจากความเครียด เป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากในคนทั่วไป ประมาณร้อยละ 80-90 ของผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ จะมีสาเหตุมาจากความเครียด พบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

สาเหตุ อาจมีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น ทำงานหนัก ใช้สมองมาก อารมณ์เครียด กังวลใจ นอนไม่หลับ เป็นต้น ทำให้มีอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อตรงต้นคอและรอบๆ ศีรษะ

อาการ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตื้อๆ หนักๆ ตรงบริเวณต้นคอ ท้ายทอย หรือปวดรอบศีรษะคล้ายถูกเข็มขัดรักบางรายอาจปวดตื้อไปทั่วศีรษะ ส่วนมากมักจะปวดตอนบ่ายๆ หรือเย็นๆ มักไม่ปวดหลังตื่นนอนตอนเช้า และถ้าได้นอนพักสักครู่อาจทุเลาไปได้เอง อาการมักเป็นอยู่เพียงไม่กี่ชั่วโมง ก็ทุเลาไปได้เอง แต่บางรายอาจปวดนานเป็นวันๆ ก็ได้ ผู้ป่วยจะมีอาการภายหลังจากได้คร่ำเคร่งกับการงานมาก หรือขณะที่มีเรื่องคิดมาก กังวลใจ หรือนอนไม่หลับ

ณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปาก

ปากเท้าเปลือย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สั่งให้สาธารณสุขทุกจังหวัดป้องกันและให้ความรู้กับประชาชน ป้องกันโรคในช่วงหน้าหนาว โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก ในชุมชนและโรงเรียนที่มีเด็กเล็ก

สภาพอากาศที่เย็นในหลายพื้นที่ทำให้โรงเรียนในจ.พระนครศรีอยุธยาหลายแห่ง เพิ่มการดูแลสุขภาพนักเรียน เช่น ฝึกให้นักเรียนล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคปากเท้าปาก โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีภูมิต้านทาน และให้ความรู้กับให้ผู้ปกครอง ในการดูแลสุขภาพบุตรหลาน

ขณะที่นักเรียนหลายคนต้องสวมหน้ากากอนามัยไปโรงเรียน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรค เนื่องจากพบว่า เด็กหลายคนป่วยในช่วงอากาศหนาว

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข จึงสั่งให้สาธารณะสุขทุกจังหวัด เร่งป้องกันและให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคในช่วงหน้าหนาว

เร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ยุงลาย

สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งจังหวัด หลังพบว่าผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในภาคกลางสูงแล้วกว่า 30,000 คน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งออกพ่นยาตามท่อระบายน้ำ ภายในตลาดเจ้าพรหม และตามหมู่บ้านทั้งหมดในตัวอำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณะสุข ที่ออกมาระบุว่า มีผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 35,000 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้จะไม่ใช่ฤดูฝน พร้อมสั่งให้อาสาสมัคร เร่งช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ด้วยการคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง พร้อมทั้งให้เร่งแจกทรายอะเบทเพื่อใช้ใส่ในโอ่งน้ำ ตลอดจนปิดฝาให้มิดชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้กระทำต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงกลางปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน

ผักและผลไม้ช่วยป้องกันมะเร็งได้

ผักและผลไม้2

การศึกษาทางระบาดวิทยา สามารถบอกได้ว่าการบริโภค ผักและผลไม้ สีเขียว เหลือง ส้ม แดง บ่อยๆ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้

พืชผักและผลไม้ นอกจากมีเส้นใยอาหารแล้วยังประกอบไปด้วยสารต้านมะเร็งอีกมากมายหลายชนิด

เส้นใยอาหาร

เส้นใยอาหารโดยทั่วไป หมายถึงสารจากพืชที่ไม่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ ในทางเดินอาหารของคน การกินอาหารที่มีเส้นใยสูงมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ และอาจลดความเสี่ยงของมะเร็งชนิดอื่นๆ เช่น มะเร็งเต้านม ช่องปาก กระเพาะอาหาร และทวารหนัก เป็นต้น